Sökning: "collective public life"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden collective public life.

 1. 1. Drömmen om det egna huset : Från bostadsförsörjning till livsprojekt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Almqvist; Jim Kemeny; Lena Jarlöv; [2004]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Home economics; a house of one`s own; social housing polisy; the wave of detached houses; life project; life form; life style; intimization; freezon; emotinal project; autonomy; relationships; appropriation; women´s perspective; Ekonomi boende; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : Swedish housing research has disproportionately concentrated on the study of apartment blocks and on how to create functioning neighbourhoods and neighbourliness, as part of a national housing policy that aimed at building apartment blocks for ordinary families. Yet at the same time, most Swedish families with children have been choosing to live in an owner occupied house. LÄS MER

 2. 2. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Swedish Working Life Research Formation and conceptual development of a research field in transition

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Carin Håkansta; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER

 4. 4. From Public Pipes to Private Hands Water Access and Distribution in Dar es Salaam, Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Marianne Kjellén; Gunilla Andrae; Matthias Finger; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leakage; poverty; privatization; public utility regulation; spaghettization; urban water management; water vending; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi;

  Sammanfattning : In cities around the world, public water systems have increasingly come to be operated by private companies. Along with an internationally funded investment program to refurbish the dilapidated water infrastructure, private operations were tested also in Dar es Salaam, Tanzania. LÄS MER

 5. 5. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER