Sökning: "clothing-independent"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet clothing-independent.

  1. 1. Comfort climate evaluation with thermal manikin methods and computer simulation models

    Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet och KTH

    Författare :Håkan O. Nilsson; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; equivalent temperature; subject; thermal manikin; mannequin; thermal climate assessment; heat loss; office environment; cabin climate; ventilated seat; computer model; CFD; clothing-independent; comfort zone diagram; thermal environment; cabin; climate;

    Sammanfattning : Ökat intresse för energiförbrukning och samtidiga krav på godtagbar termisk miljö gör det nödvändigt att i förväg kunna bedöma personpåverkan från olika kombinationer av klimatfaktorer. Enbart temperaturmätningar tar inte hänsyn till alla klimateffekter på en människa och speciellt inte för lokala effekter av luftrörelser och strålning. LÄS MER