Sökning: "client customer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden client customer.

 1. 1. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 2. 2. Non-value adding activities affecting the client in building projects

  Författare :Lasse Saukkoriipi; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tendering process; public sector; Production costs; waste; piece-rate; customer value;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A decision-making framework for enhancing client well-being : When designing windows and blinds

  Författare :Elaheh Jalilzadehazhari; Jimmy Johansson; Krushna Mahapatra; Peter Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Value creation; Well-being; Multi-criteria decision-making; Analytical hierarchy process; Non-dominated sorting genetic algorithm-II; Technology acceptance model; Värdskap; Välbefinnandet; Multikriterieanalys vid beslutsfattning; Analytical hierarchy process; Non-dominated sorting genetic algorithm-II; Technology acceptance model; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : The current state of window and blind design moves beyond evaluating a single function, such as energy consumption, to include a human perspective in architectural design approach to create value. A current thought among architects and design professionals is that the highest value outcomes can be obtained when any architectural design contributes to enhanced well-being. LÄS MER

 4. 4. Developing client-supplier alignment in Swedish wood supply : from efficiency engineering to managing performance

  Författare :Mattias Eriksson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Historically, several different approaches have been used to foster alignment in Swedish forest operations. These approaches span from complete reliance on competitive forces in service markets, to Tayloristic management of employed workers. Which was the preferred approach has varied over time. LÄS MER

 5. 5. Transition to Cloud Sourcing - Innovation and Competitive Advantage

  Författare :Mirella Muhic; Innovationsteknik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cloud sourcing; Innovation; Competitive Advantage; Cloud continuance; Business relationships; Cloud sourcing; Business relationships; Innovation; Competitive advantage; Cloud continuance;

  Sammanfattning : Looking into the topic of cloud sourcing, at first glance it might be seen as an off the shelf pay per use service that is easy and fast to adopt for most companies. Although in practice not all companies succeed with cloud sourcing. LÄS MER