Sökning: "classroom discourse"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden classroom discourse.

 1. 1. Social stratification and classroom discourse : a sociolinguistic analysis of classroom practice

  Detta är en avhandling från Lund : LiberLäromedel/Gleerup

  Författare :Emília Ribeiro Pedro; Stockholms universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skolans socialpsykologi; Språksociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Approaching Mathematical Discourse Two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Andreas Ryve; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Didactics of Mathematics; Mathematics Education; Analytical approaches; Communication; Concept maps; Contextualization; Discourse; Engineering students; Higher Education; Intentional analysis; Methodological framworks; Problem solving; Prospective teachers; Student teachers; Teacher education; Theoretical frameworks; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : The driving force of conducting the two studies presented in this thesis is to examine ways that conceptual understanding and problem solving could be part of mathematics teaching, and through that, part of students' mathematical knowledge. The specific aims of the thesis are: 1) to characterize the classroom discourse of two, apparently similar, problem solving courses in teacher education and 2) to discuss the possibilities of developing two analytical approaches - the communicational approach to cognition and the dialogical approach - used for studying mathematical discourse. LÄS MER

 3. 3. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

  Detta är en avhandling från Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad

  Författare :Lars Göran Permer; Karin Permer; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; freedom; Foucault; governmentality; classroom; discourse; subjectivation; subject; Responsibility; power relation; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Inlärning; Etik; Normer - pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. LÄS MER

 4. 4. Auto Mechanics in English Language Use and Classroom Identity Work

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Janne Kontio; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classroom Discourse; English Medium Instruction; Ethnomethodology; Identity Work; Linguistic Ethnography; Social Interaction; Vocational Education; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This is a compilation thesis consisting of three different articles with the purpose to explore the relationships between language practices, identity construction and learning in the context of the Vehicle Program, a vocational program in Swedish upper secondary schools. A feature of the particular setting studied here that sets it apart from the general education of auto mechanics in Sweden is that it was carried out in English. LÄS MER

 5. 5. Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :David Carlsson; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious education; teacher education; knowledge; teacher knowledge; supervision; supervision trialogue; supervision conference; discourse; discourse analysis; observation;

  Sammanfattning : From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers’ knowledge in relation to Swedish teacher education and to the school subject religious education (RE), by exploring constructions of essential knowledge for an RE teacher. Two research questions are in focus: What RE teacher knowledge is discursively constructed in teacher education supervision trialogue and in interviews with student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? How are those discourses constructed in supervision trialogue between student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? The results are based on empirical material consisting of six observations of teacher education supervision trialogues (three-way conferences) in RE and interviews with RE student teachers, RE teacher educators from upper secondary school and RE teacher educators from university, both before and after each trialogue. LÄS MER