Sökning: "classroom community"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden classroom community.

 1. 1. Swedish as multiparty work : Tailoring talk in a second language classroom

  Författare :Anna Åhlund; Karin Aronsson; Rickard Jonsson; Numa Markee; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SSL education; language socialization; conversation analysis; identity work; participation; participation frameworks; classroom community; performance; verbal improvisations; alignment; repair work; multiparty talk; peer corrections; tailoring talk; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines classroom conversations involving refugee and immigrant youth in a second language (L2) introduction program, exploring how L2 Swedish emerges as a multiparty accomplishment by both the teacher and the students. Drawing on forty hours of video-recorded Swedish L2 classroom conversations, as well as on observations and informal interviews, it focuses on talk as a form of social action. LÄS MER

 2. 2. Auto Mechanics in English : Language Use and Classroom Identity Work

  Författare :Janne Kontio; Ann-Carita Evaldsson; Guadalupe Francia; Helga Kotthoff; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Classroom Discourse; English Medium Instruction; Ethnomethodology; Identity Work; Linguistic Ethnography; Social Interaction; Vocational Education; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This is a compilation thesis consisting of three different articles with the purpose to explore the relationships between language practices, identity construction and learning in the context of the Vehicle Program, a vocational program in Swedish upper secondary schools. A feature of the particular setting studied here that sets it apart from the general education of auto mechanics in Sweden is that it was carried out in English. LÄS MER

 3. 3. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Individualisering : Att kliva ur och vara i gemenskap

  Författare :Margareta Lindkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Teaching; methodology; Individualization; Community; Interaction; Individualisering; pedagogisk metodik; elever; lärarrollen;

  Sammanfattning : Traditionally the nation of individualization is being used to signify a pedagogical method, where teachers differentiate tasks and work load among students, based on their interests and abilities. Such conceptions, turning individualization into a matter of instruction adapted to individual students, however, provide a very narrow and restricting perspective. LÄS MER

 5. 5. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Författare :Karin Jönsson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning; community of readers; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading together; scaffolding in reading instruction;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reading of fiction by young pupils, and classroom work using reading as its starting point. The aim is to gather knowledge about the possibilities and limitations of some of the literary-pedagogical tools that are used in literature-based work in the years pre-school to third grade. LÄS MER