Sökning: "classroom communication"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade orden classroom communication.

 1. 1. Communication quality : a conceptual approach focusing on classroom assistive listening devices

  Författare :Johan Odelius; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk akustik; Engineering Acoustics;

  Sammanfattning : In a classroom an assistive listening device (ALD) is a system of external microphones that transmit sound from a sound source directly to students' hearing aids. An ALD can be a microphone close to the mouth which transmits a voice directly to listeners' hearing aids. LÄS MER

 2. 2. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 3. 3. Lärande genom möten : En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö

  Författare :Eva Svärdemo Åberg; Staffan Selander; Shirley Booth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alterity; asynchronous; classroom; distance education; computer-based network environment; computer mediated communication; ICT; intersubjectivity; learning process; sociocultural theory; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the social interaction of teachers and students, and their reflections on this interaction. This is done in order to illuminate opportunities and constraints of communication and learning in two different environments within distance education – in the classroom and in a computer-based network environment. LÄS MER

 4. 4. Klassrummets mikrovärld

  Författare :Jonas Aspelin; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER

 5. 5. Classroom noise : exposure and subjective response among pupils

  Författare :Pär Lundquist; Rauno Pääkkönen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; school; teaching; students; annoyance children; sound; mood;

  Sammanfattning : In Sweden, all children must have access to education of equal value and the curriculum points out the importance of a good environment for development and learning. Modern working methods differ a lot from the traditional. Teaching nowadays is focused on problem-solving. Students are more interactive, working in groups and projects. LÄS MER