Sökning: "classroom communication"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden classroom communication.

 1. 1. Communication quality a conceptual approach focusing on classroom assistive listening devices

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johan Odelius; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk akustik; Engineering Acoustics;

  Sammanfattning : In a classroom an assistive listening device (ALD) is a system of external microphones that transmit sound from a sound source directly to students' hearing aids. An ALD can be a microphone close to the mouth which transmits a voice directly to listeners' hearing aids. LÄS MER

 2. 2. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Classroom noise exposure and subjective response among pupils

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Pär Lundquist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; school; teaching; students; annoyance children; sound; mood;

  Sammanfattning : In Sweden, all children must have access to education of equal value and the curriculum points out the importance of a good environment for development and learning. Modern working methods differ a lot from the traditional. Teaching nowadays is focused on problem-solving. Students are more interactive, working in groups and projects. LÄS MER

 4. 4. Cykler och loopar i Salongen En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Abstract:The interest in this empirical study aims at assessment, more precisely feedback as part of ordinary activities within hairdressing education. The study investigates feedback practices related to assessment of knowing during production, with focus on communication between student and teacher. LÄS MER

 5. 5. Handlingar i matematikklassrummet En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Engvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER