Sökning: "claims to Tightness"

Hittade 1 avhandling innehållade orden claims to Tightness.

  1. 1. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

    Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

    Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

    Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER