Sökning: "civilrätt: avtalsrätt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden civilrätt: avtalsrätt.

 1. 1. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Transporträtt; Logistik; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; Contract law; Speciell avtalsrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER

 2. 2. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Författare :Fredric Korling; Jan Kleineman; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; Private law; Civilrätt; Tort law; Skadeståndsrätt; Contract law; Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER

 3. 3. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 4. 4. Tolkning och utfyllning : Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

  Författare :Joel Samuelsson; Håkan Andersson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avtalsrätt; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in contract law concerning the distinction between interpretation of contracts (“tolkning”) and construction of contracts (“utfyllning”) traditionally upheld within Scandinavian doctrine. To some extent, this distinction has always been a source of conceptual confusion, but in late-modern times, it has, in certain respects, become almost unintelligible – owing to the gradual loss of function of the form of rationality that originally sustained it. LÄS MER

 5. 5. Direktkrav : Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

  Författare :Laila Zackariasson; Torgny Håstad; Johnny Herre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; direktkrav; täckningsfordran; borgenärsskydd; bakre led kontraktuell kedja; Contract law; Speciell avtalsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This study has two purposes. First, it intends to clarify to what extent there is a right of direct action in Swedish law. Second, it attempts to establish the implications of different rules governing the direct action claim.The concept of direct action is used where the following conditions are fulfilled. LÄS MER