Sökning: "circulation fluidized bed boilers CFBB"

Hittade 1 avhandling innehållade orden circulation fluidized bed boilers CFBB.

  1. 1. Simulation of a circulating fluidized bed boiler

    Författare :Eric Peirano; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; combustion; emissions; simulation; heat transfer; circulation fluidized bed boilers CFBB ; hydrodynamics; mathematical modelling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER