Sökning: "chronotope"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet chronotope.

 1. 1. Displaced Literature : Images of Time and Space in Latvian Novels Depicting the First Years of the Latvian Postwar Exile

  Författare :Juris Rozītis; Prof. Baiba Kangere; Prof. Vieda Skultans; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bakhtin; chronotope; Displaced Person; émigré; exile; immigrant literature; Latvia; Latvian literature; Latvian history; life-story; narrative; novel; postwar Germany; refugee; setting; space; time; time-space; UNRRA; WWII; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In the years immediately following the Second World War, the main part of Latvian literature was produced by writers living outside Latvia. To this day Latvian literature continues to be written outside Latvia, albeit to a much smaller extent. LÄS MER

 2. 2. En dröm i Lagarnas hus : Ögonblicket, människan och det transcendenta. Studier i Stig Dagermans diktning

  Författare :Rikard Apelgren; Kerstin Dahlbäck; Roland Lysell; Rikard Schönström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Stig Dagerman; the moment; spiritual experience; mysticism; Michael Riffaterre; Rudolf Otto; Mikhail Bakhtin; matrix; chronotope; the nineteen-forties; Literature; Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to examine the importance of the moment in relation to human experience and to the narrative in the writings of Stig Dagerman (1923-1954), primarily the novels Ormen (The Snake, 1945), De dömdas ö (The Island of the Doomed, 1946), Bränt barn (A Burnt Child, 1948), Bröllopsbesvär (Wedding Worries, 1949), the short stories "Den hängdes träd" (The Hanging Tree, 1945) and "De röda vagnarna" (The Red Wagons, 1946). The dissertation shows the moment as being of crucial importance by serving as the point of time for the fictional character’s critical experience. LÄS MER

 3. 3. Il soggetto corporale nella narrativa di Paolo Volponi

  Författare :Igor Tchehoff; Luminitza Beiu-Paladi; Bengt Novén; Emanuele Zinato; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Volponi; Memoriale; Corporale; Il sipario ducale; narrative body; corporal subject; Marcuse; Bakhtin; Kristeva; Peter Brooks; carnivalesque; abjection; chronotope; Italian language; Italienska språket; italienska; Italian;

  Sammanfattning : This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet och gemenskap i förvandling - Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner

  Författare :Jimmy Vulovic; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rudolf Värnlund; modernism; identity; individual; collective; loneliness; class struggle; community; Eyvind Johnson; working-class literature; flâneur; narratology; chronotope; perspective;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how the Swedish working-class authors, and close friends, Eyvind Johnson (1900-1976) and Rudolf Värnlund (1900-1945) during the interwar period portray the individual and collectives of different kinds. The studied novels are Eyvind Johnson’s Timans och rättfärdigheten (1925; Timans and righteousness), Bobinack (1932), Romanen om Olof (1934-1937; The novel about Olof), and Rudolf Värnlund’s Vandrare till intet (1926; Wanderer to nothingness), De frias bojor (1931; The bonds of the free) and Hedningarna som icke hava lagen (1936; The Heathens who have not law). LÄS MER

 5. 5. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Författare :Lars Lilja; Ove Hellzén; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800‐talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER