Sökning: "christina heller"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden christina heller.

 1. 1. Undervisningsutvecklande professionsutbildning för blivande och verksamma matematiklärare : en studie med utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv

  Författare :Christina Svensson; Mona Holmqvist; Maria Johansson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; professionsutbildning; variationsteorin;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen studerar professionsutvecklande matematikundervisning i förskola och skola samt inom lärarutbildningen.Det är utifrån ett behov av att utveckla kunskap om hur blivande och verksamma lärare kan utveckla sin kompetens att undervisa i matematik i de tidiga åren, som den här avhandlingens problemområde avgränsats, med intentionen att bidra till god matematikundervisning i förskola och skola genom att utveckla kunskap om lärares professionsutbildning. LÄS MER

 2. 2. The ups and downs of T cells The role of costimulatory molecules in the modulation of T cell responses

  Författare :Christina Olsson; Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; CD28; costimulation; CD152; IL-2; NF-kB; AP-1; superantigen; Immunology; T cell; serologi;

  Sammanfattning : T cell activation requires the combination of antigen in the context of MHC and costimulatory molecules to induce a functional immune response. For our studies, we primarily utilized superantigens (SAg) that bind MHC class II molecules as first signal. LÄS MER

 3. 3. Med främmande bagage : Tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i en annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

  Författare :Christina Spännar; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language; Immigrant youth; reflexivity; egological intersubjectivity; postmodern; cross-cultural life-world; awareness; identity; enclave culture; status change; Alfred Schutz; Sociology; Zygmunt Bauman; Cultural anthropology; ethnology; Sociologi; postmodern; Alfred Schutz; Zygmunt Bauman; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The present study is based on interviews with 22 youth and young adults. The perspective is phenomenological, since my aim has been to analyse and describe the everyday world as it presents itself to these young people. LÄS MER

 4. 4. Language Processing and Contextual Influence. A study of Swedish preschool children with language impairment

  Författare :Christina Reuterskiöld; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; naming; idioms; narration; genres; nonword repetition; context; language impairment; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Language Processing and Contextual Influence A Study of Swedish Preschool Children with Language Impairment The aim of the present work was to study different types of contextual influence on language performance in a variety of tasks: repetition of nonwords, narration, understanding of idioms and picture naming in a group of Swedish preschool children with language impairment (LI). The stress pattern of words and nonwords was found to have an impact on the repetition performance of the participants. LÄS MER

 5. 5. Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst

  Författare :Christina Celsing Fåhraeus; Jönköping University; []
  Nyckelord :children; youth; overweight; obesity; weight development; body mass index; isoBMI; caries risk products; caries.; barn; ungdomar; övervikt; fetma; viktutveckling; body mass index; isoBMI; karies risk produkter; karies;

  Sammanfattning : Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och karies är fortfarande en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att:beskriva frekvensen av övervikt och fetma från födseln till tjugo års ålder.analysera vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder. LÄS MER