Sökning: "christian lundahl"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden christian lundahl.

 1. 1. Viljan att veta vad andra vet : Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

  Författare :Christian Lundahl; Ulf Lundgren; Agneta Linné; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; History of assessment; curriculum theory; knowledge production and reproduction; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with knowledge assessment in education from a historical point of view. It considers both “internal” assessment, i.e. assessments occurring in everyday life in school, and “external” assessment, i. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares skrivpraktiker : skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola

  Författare :Anna Annerberg; Tomas Englund; Christian Lundahl; Eva Hultin; Catharina Nyström Höög; Ellen Krogh; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skrivpraktik; yrkesskrivande; skrivande i arbetslivet; lärares arbete; lärarprofessionalism; professionellt handlingsutrymme; skolans digitalisering; Pedagogik; Education; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to deeper knowledge about the writing practices of teachers in upper secondary school. Schools are under constant pressure to respond to the needs and expectations of an ever-changing society and political intentions. A major factor in this change which is taking place in schools is digitalization. LÄS MER

 3. 3. Prövningen av en skola för alla : nationella provet i matematik i det tredje skolåret

  Författare :Anette Bagger; Gunnar Sjöberg; Eva Silfver; Johan Lithner; Christian Lundahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; National test; Mathematics; Third grade; Special needs; Special support; Student in need of support; Discourse; Pupil; Teacher; Nationella prov; matematik; test; i behov av stöd; tredje skolåret; stöd; pedagogiskt arbete; educational work; nationella prov;

  Sammanfattning : This thesis presents the contribution to research that my doctoral education led to. My starting point was a large scale qualitative research project (here after called the VR-project) which reviewed the implementation of national tests in the third grade on the subject of mathematics. LÄS MER

 4. 4. Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå

  Författare :Ulrika Bergstrand; Ola J Lindberg; Christina Segerholm; Ulla Damber; Christian Lundahl; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Governance; PISA; Re-contextualization; Recontextualization; Rural areas; Salamanca-statement; School inspectorate; Sparsely populated areas; Superintendent; Values; Glesbygd; Landsbygd; PISA; Re-kontextualisering; Rekontextualisering; Salamancadeklarationen; Skolchefer; Skolinspektion; Styrning; Värden;

  Sammanfattning : In this study, governing as re-contextualization of values in Swedish educational policy has been described and analyzed. Two levels have been central to the study: the national level, in the form of the Swedish Schools Inspectorate's (SSI) survey to school personnel, and the municipal level, examined by interviews with superintendents in sparsely populated and rural areas. LÄS MER

 5. 5. Från likvärdighet till marknad : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Författare :Mattias Börjesson; Tomas Englund; Christian Lundahl; Dennis Beach; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER