Sökning: "children participation"

Visar resultat 1 - 5 av 326 avhandlingar innehållade orden children participation.

 1. 1. Facilitating participation : A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations

  Författare :Anna Stålberg; Maja Söderbäck; Kerstin Öhrling; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; child’ perspective; participation; phenomenography; interactive technology; participatory design approach; application; video observations; cues; hermeneutics; barn; barnets perspektiv; delaktighet; fenomenografi; interaktiv teknik; deltagarbaserad design; applikation; video-observationer; hint; hermeneutik; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Children’s right to participation in situations that matter to them is stated in law and convention texts and is emphasized by the children themselves in research studies, too. When actively involved, their perspective is visualized. Children’s use of interactive technology has increased considerably during the last decade. LÄS MER

 2. 2. Restricting participation : Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden

  Författare :Olga Keselman; Ann-Christin Cederborg; Per Linell; Carl-Martin Allwood; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; conditions for participation; interpreter-mediated asylum hearings; communication.; Barn; delaktighet; tolkmedierade utredningssamtal; kommunikation.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall goal of this thesis was to highlight different communicative aspects of participation in interpreter-mediated asylum hearings with unaccompanied Russianspeaking children who had applied for asylum in Sweden between 2001 and 2005. Participation in the asylum process is guaranteed to these children by the Swedish Administrative Law and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which are incorporated in the Swedish Aliens Act. LÄS MER

 3. 3. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

  Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER

 4. 4. Att främja medverkan : Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner

  Författare :Karin Danielsson Öberg; Victor Kaptelinin; Christina Mörtberg; Charlotte Wiberg; Ellen Christiansen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; participatory design; user-centered design; children; teenagers; edutainment; activity theory; användarmedverkan; design; barn; ungdomar; aktivitetsteori; verksamhetsteori; edutainment; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; Informatics; Informatik; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom interaktionsdesign handlar om användarmedverkan vid design av digitala edutainmentspel. Arbetet omfattar en aktionsorienterad forskningsansats där barns och ungdomars medverkan har främjats i tre tillämpade designprojekt. LÄS MER

 5. 5. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Författare :Ann-Margreth E. Olsson; Michael Preston-Shoot; Peter Lang; Jenny Pearce; Jane Dutton; Angus Duncan; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Sammanfattning : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. LÄS MER