Sökning: "children’s influence"

Visar resultat 1 - 5 av 160 avhandlingar innehållade orden children’s influence.

 1. 1. Flytande inflytande : Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

  Författare :Kristin Ungerberg; Tomas Saar; Karin Bengtsson; Karin Hultman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s influence; preschool; one- to three year olds; Deleuze Guattari; affective relations; becoming-child; child-influence; Barns inflytande; förskola; de yngsta barnen; Deleuze Guattari; affektiva relationer; barnblivande; barninflytande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to develop more understandings concerning children’s influence in preschool. By adopting an immanent approach the study centers on young children’s affective relations with the milieu in preschool. LÄS MER

 2. 2. How social influence affects children’s witness reports

  Författare :Emma Roos Af Hjelmsäter; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Children’s memory; social influence; omission and commission errors; source of influence; central and peripheral details.;

  Sammanfattning : Eyewitnesses to criminal events often discuss their experiences with each other. This can have serious consequences considering the fact that information received from others can have a detrimental effect on people’s memory reports. LÄS MER

 3. 3. Children's memory reports: The effect of co-witness influence

  Författare :Emma Roos Af Hjelmsäter; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s memory; social influence; eyewitnesses; omission and commission errors;

  Sammanfattning : Co-witness discussion is relatively frequent, but misinformation in the form of information provided by other witnesses is an under-researched topic. The present thesis investigated how and to what extent children’s witness reports were influenced by information from a co-witness. LÄS MER

 4. 4. Demokratiuppdrag i förskolan

  Författare :Katarina Ribaeus; Annica Löfdahl Hultman; Nina Thelander; Gunilla Halldén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic education; preschool; participation; children’s rights; democratic events; children’s influence; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the democratic mission of the preschool as expressed in the preschool teachers’ talk and practical work and also through the children’s actions. The goal was to acquire new knowledge about how the democratic mission is carried out in preschool practice and what democratic subjects are supported and developed by the preschool teachers. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER