Sökning: "categorization in school"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden categorization in school.

 1. 1. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Ulf Olsson; Lise Vislie; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER

 2. 2. Samtalat skolledarskap kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 3. 3. Skolformens komplexitet elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet i gymnasiesärskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Therése Mineur; Örebro universitet.; Högskolan i Halmstad.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappvetenskap; Disability Science; pupils with intellectual disability; upper secondary school; special schools; school organization; categorization; Pupils with intellectual disability;

  Sammanfattning : The Swedish upper secondary education consists of different types of schools. One type of school is the upper secondary for pupils who have assessed as having an intellectual disability. LÄS MER

 4. 4. Unga i normalitetens gränsland Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanne Severinsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 5. 5. Att inte vilja vara problem social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Yvonne Karlsson; Ann-Carita Evaldsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER