Sökning: "caritativ vårdteori"

Hittade 1 avhandling innehållade orden caritativ vårdteori.

  1. 1. Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten

    Författare :Marie Ljungquist; Lillemor Lindwall; Ingegerd Bergbom; Katie Eriksson; Högskolan Väst; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bad habits; caring; caritative care theory; deeds; ethics; experience; good habits; hermeneutics; and home health care; nursing; qualitative content analysis; caritativ vårdteori; etik; gärningar; hemsjukvård; hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; ovanor; goda vanor; vana; vårdande.; Vårdvetenskap; Nursing science;

    Sammanfattning : The research interests address a need for knowledge regarding the importance of 'acts of caring' for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the understanding of ethics and describe the actions and habits that are important in the 'acts of caring' for both patients and caregivers in relation to the caritative nursing and ethics of care relevant to the caritative care theory. LÄS MER