Sökning: "caring relationsship"

Hittade 1 avhandling innehållade orden caring relationsship.

  1. 1. Genuine Caring in Caring for the Genuine Childbearing and high risk as experienced by women and midwives

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Marie Berg; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; Obstetrics and gynaecology; High risk; childbearing; pregnancy; childbirth experience; midwifery; lifeworld research; phenomenology; hermeneutics; motherhood; birth plan; caring relationsship; Obstetrik och kvinnosjukdomar; caring relationship.;

    Sammanfattning : The experience of pregnancy and childbirth is a central life event with special implications for women at high risk. This thesis describes the meaning of pregnancy, childbirth and midwifery care in four qualitative interview studies based on the lifeworld theory. Women were interviewed during pregnancy and within one week after childbirth. LÄS MER