Sökning: "caring relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden caring relationship.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Vårdandets Tao : En fenomenologisk studie om vårdrelationer i Kina

  Författare :Judy Chow; karin Dahlberg; Jan Bärmark; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care; caring; professional- relations; relationship; nurse-patient relationship; China; cross-cultural care study; Lifeworld; ethics; cargiver; patient.; vård; vårdande; vårdrelation; Kina; etik; fenomenologi; Tao; Vårdvetenskap; systematiska vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis researches the phenomenon ‘caring relationship’. The empirical studies in this thesis were carried out in China with the aim to describe the caring relationship in China through the lifeworld experiences of professional caregivers and patients. The result of this study will later on relate to a study of Swedish caring relationships. LÄS MER

 3. 3. Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments

  Författare :Sofia Almerud; Bengt Fridlund; Margaretha Ekebergh; Patricia Benner; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregivers; caring; caring relationship; critical illness; intensive care; nursing; patient perspective; phenomenology; technology; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. LÄS MER

 4. 4. När vårdande och lärande sammanfaller : Patienters, studenters och handledares erfarenheter av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård

  Författare :Niklas Andersson; Unni Lindström; Margaretha Ekebergh; Ulrica Hörberg; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; learning; student-patient relationship; dedicated education unit; psychiatric care; phenomenology; lifeworld research; lifeworld-led didactics; caring science; Hälsovetenskap; Health and Caring Sciences; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : When students learn caring during clinical practice, the usual point of departure is thatcaring and learning coexist, as separate and parallel phenomena. There is, however, a needto study how caring and learning relate to one another, as well as when and how theyconverge. LÄS MER

 5. 5. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER