Sökning: "carina gillberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden carina gillberg.

  1. 1. Deficits in attention, motor control and perception : follow-up from pre-school to the early teens

    Författare :I. Carina Gillberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER