Sökning: "camilla nilvius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden camilla nilvius.

  1. 1. Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter : Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext

    Författare :Camilla Nilvius; Idor Svensson; Linda Fälth; Tarja Alatalo; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; response to intervention RtI ; multitiered system of support MTSS ; reading; at risk; reading difficulties; primary education; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The Response to Intervention model originated in the United States. The model aims to prevent learning difficulties through early identification and thus early intervention. The goal is that no student should fall behind “No child left behind”. LÄS MER