Sökning: "camilla lindahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden camilla lindahl.

  1. 1. Tecken av betydelse En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

    Författare :Camilla Lindahl; Stockholms universitet.; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; didaktik; Didactics;

    Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER