Sökning: "brukarorienterat förhållningssätt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden brukarorienterat förhållningssätt.

  1. 1. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

    Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

    Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER