Sökning: "brottsprevention"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet brottsprevention.

  1. 1. Individriktad brottsprevention : om SSPF och viljan att samverka

    Författare :Christina Söderberg; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Torbjörn Forkby; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER