Sökning: "broker"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet broker.

 1. 1. Impartial contract-engineeering in real estate transactions : : the Swedish broker and the Latin notary

  Detta är en avhandling från Infrastructure, Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Ola Jingryd; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Humanities Social Sciences; Latin notary; Real estate agent; Real estate; Real estate broker; Comparative law; Profession; LAW JURISPRUDENCE Private law Property and real estate law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Sakrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law Comparative law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Komparativ rätt; fastighetsmäkleri; komparativ rätt; comparative law;

  Sammanfattning : Even in the days of an ever closer European union, Europe contains no less than four different legal cultures with respect to real estate conveyances: the Latin-German notary system, the deregulated Dutch notary system, the lawyer/solicitor system, and the Scandinavian licensed real estate broker system. The latter is of particular interest in that Scandinavian brokers play a far larger role in real estate transactions than their European counterparts. LÄS MER

 2. 2. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 3. 3. Förnyelse - förbistring - försoning : En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Arne Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-21]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; brobyggare; communitas; commitment; ekumenik; ekumeniska rörelsen; enhetsdiakon; fredsstiftare; förnyelserörelse; försoning; inkluderat utanförskap; irenisk; ireniker; konflikt; mäklare; personliga relationer; relationell ekumenik; splittring; söndring; vitaliseringsrörelse; atonement; bridge builder; broker; brokerage; commitment; communitas; conflict; deacon of unity; diversity; ecumenism; ecumenical movement; included estrangement; irenic; peacemaker; personal relationships; reconciliation; relational ecumenism; renewal movement; vitalization movement;

  Sammanfattning : Försoning är ett centralt tema i den kristna kyrkan. Denna studie indikerar en diskrepans mellan den teologiska förståelsen av försoning och den praxis som utövas under och efter en konflikt orsakad av olika uppfattningar om församlingens kultur eller identitet, särskilt i relation till vitaliseringsrörelser – förnyelse. LÄS MER

 4. 4. On Cooperation Between the Business Community and Academia with the Science Park as Intermediary Environment and Actor

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Agneta Erfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interaction; Broker; New Institutional Theory; Organisationsteori; Interorganisational Relationships; Organizational science; Science Park; Academia; Business Community;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är dans i parken ikväll: Om samverkan mellan näringsliv och akademi med forskningsparken som mäklande miljö och aktör Många anser att gapet mellan näringsliv och akademi behöver överbryggas. I olika sammanhang konstateras dock att det finns svårigheter att få till stånd täta relationer parterna emellan. LÄS MER

 5. 5. In Rhizomia Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Henrik Ernstson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Human ecology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Humanekologi; naturresurshushållning; Natural Resources Management; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; Social network analysis; urban ecology; urban political ecology;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER