Sökning: "broker"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet broker.

 1. 1. Impartial Contract-Engineering in Real Estate Transactions The Swedish Broker and the Latin Notary

  Detta är en avhandling från Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Ola Jingryd; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Latin notary; Real estate agent; Real estate; Real estate broker; Comparative law; Profession;

  Sammanfattning : Even in the days of an ever closer European union, Europe contains no less than four different legal cultures with respect to real estate conveyances: the Latin-German notary system, the deregulated Dutch notary system, the lawyer/solicitor system, and the Scandinavian licensed real estate broker system. The latter is of particular interest in that Scandinavian brokers play a far larger role in real estate transactions than their European counterparts. LÄS MER

 2. 2. Impartial legal counsel in real estate conveyances the Swedish broker and the latin notary

  Detta är en avhandling från Royal Institute of Tecnhology (KTH)

  Författare :Ola Jingryd; Ulf Jensen; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

  Sammanfattning : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. LÄS MER

 3. 3. Förnyelse - förbistring - försoning : En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Arne Olsson; [2018-05-21]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; brobyggare; communitas; commitment; ekumenik; ekumeniska rörelsen; enhetsdiakon; fredsstiftare; förnyelserörelse; försoning; inkluderat utanförskap; irenisk; ireniker; konflikt; mäklare; personliga relationer; relationell ekumenik; splittring; söndring; vitaliseringsrörelse; atonement; bridge builder; broker; brokerage; commitment; communitas; conflict; deacon of unity; diversity; ecumenism; ecumenical movement; included estrangement; irenic; peacemaker; personal relationships; reconciliation; relational ecumenism; renewal movement; vitalization movement;

  Sammanfattning : Reconciliation is a central theme in the Christian church. This study proceeds from a discrepancy between the theological understanding of reconciliation on the one hand and praxis in dealing with conflicts caused by different opinions about the culture or identity of the church on the other, especially in connection with vitalization (or renewal) movements. LÄS MER

 4. 4. On Cooperation Between the Business Community and Academia with the Science Park as Intermediary Environment and Actor

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Agneta Erfors; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interaction; Broker; New Institutional Theory; Organisationsteori; Interorganisational Relationships; Organizational science; Science Park; Academia; Business Community;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine interaction between the business community and academia, and consider the Science Park as a brokering environment and actor. The bulk of park-oriented research, like park-related practice, is based on network theory and thinking. LÄS MER

 5. 5. In Rhizomia Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Henrik Ernstson; Thomas Elmqvist; Sverker Sörlin; Erik Swyngedouw; ; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Human ecology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Humanekologi; Natural Resources Management; naturresurshushållning;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER