Sökning: "blockmodeling"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet blockmodeling.

  1. 1. Det svårgripbara nätverket : en sociologisk studie av företagare i nätverk

    Författare :Martin Lind; Mats Ekström; Göran Ahrne; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; networks; network analysis; social networks; organization; flexible specialization; entrepreneur; enterprise; production; cooperation; social capital; strategic networks; SME; critical realism; blockmodeling; sociologi; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : The questions for this study are: 1. What are networks? 2. How do networks work? These questions are answered by means of two different investigations. The first is chiefly theoretical and the second is primarily empirical. LÄS MER