Sökning: "blessing and ordaining"

Hittade 1 avhandling innehållade orden blessing and ordaining.

  1. 1. Från moderhuset till domkyrkan. Upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Svenska Kyrkan 1855-1999

    Författare :Helena Inghammar; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; deacons; deaconesses; Church of Sweden; nineteenth century; twentieth century; rituals for accepting; blessing and ordaining; mother house;

    Sammanfattning : Abstract D. Div. dissertation at Göteborg University, Sweden, 2006 Title: Från moderhuset till domkyrkan. LÄS MER