Sökning: "birthing trajectory"

Hittade 1 avhandling innehållade orden birthing trajectory.

  1. 1. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

    Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER