Sökning: "bild"

Visar resultat 1 - 5 av 617 avhandlingar innehållade ordet bild.

 1. 1. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER

 2. 2. Medier, lärande och det mediespecifika : en undersökning om den rörliga bildens plats och betydelse i ett ämnesövergripande projekt

  Författare :Maria Stam; Anders Marner; Eva Skåreus; Fredrik Lindstrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art; film; literacy; media; media education; moving images; multimodality; project-based learning; bild; film; litteracitet; medier; medieneutral; mediespecifik; multimodalitet; rörlig bild; ämnesdidaktik; ämnessamverkan; projektbaserat lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this licentiate thesis is to explore how different media is considered and valued by teachers in an interdisciplinary project in which the subjects of Art and Swedish are included. In the project, The Horror Genre in Literature and Film, a variety of mediations are represented: speech, writing, still- and moving images. LÄS MER

 3. 3. Ögonblick i klassrummet : Samtal och interaktion om elevers fotografier på gymnasiet

  Författare :Ola Lindholm; Hector Pérez Prieto; Anna-Lena Göransson; Lazaro Moreno; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; vocational education; Interaktion; yrkesämnenas didaktik; fotografi; bild; klassrumsinteraktion; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : En kamera fångar ögonblick av det ljus som människan kan uppfatta, eller verkligheten som det ibland kallas. Dessa ögonblick i form av fotografier, arbetar de elever och den lärare med, som Ola Lindholm har följt på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Konsten att tämja en bild : Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige

  Författare :Magnus Bremmer; Ulf Olsson; Sara Danius; Cecilia Lindhé; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nineteenth century; photography; attention; the printed word; photo-texts; photographically illustrated books; discursive practices; media history; subjectivity; picturesque; idyllic realism; art reproductions; objectivity; cloud atlases; travel writing; religious revival; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The present study inquires into the problematization of attention in the reception and distribution of photography in 19th-century Sweden. It investigates how photography’s alleged abundance of detail and indiscriminate reproduction became a problem in the reception of the medium. LÄS MER

 5. 5. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER