Sökning: "betyg kön"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden betyg kön.

 1. 1. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 2. 2. Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Författare :Helena Korp; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; betygsättning gymnasieskolan; social selektion gymnasieskolan; nationella prov -- Sverige;

  Sammanfattning : Under 1990-talet genomfördes en genomgripande reform av det svenska gymnasiet. Dels ersattes de tidigare gymnasielinjerna med treåriga program, dels flyttades ansvaret för utbildningens genomförande och ekonomi från staten till kommunerna. Ett kriterierelaterat betygssystem ersatte också det tidigare relativa. LÄS MER

 3. 3. Lika chanser i gymnaiset? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Författare :Helena Korp; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Differentiation; National Assessments; Social reproduction; Pedagogy and didactics; Upper secondary education; Grades; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The general confidence in equal opportunity and equivalent grades are crucial to the moral justification of the social stratification in the modern society, in which meritocracy holds a hegemonic status. In Sweden, a political aim has been that everybody should get upper secondary education, and the government has established a National Agency for Education to promote and control the quality in education and grading. LÄS MER

 4. 4. Academic Performance in Swedish Ninth Grade Students Treated for Brain Tumours

  Författare :Malin Lönnerblad; Eva Berglund; Klas Blomgren; Ingrid van’t Hooft; Lisa Thorell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School performance; academic performance; brain tumour; academic grades; national tests; delayed graduation; theoretical subjects; practical and aesthetic subjects; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate how children in Sweden treated for brain tumours performed in their ninth year at school compared with matched controls. The studies investigated grades and results from national tests in the theoretical subjects of Swedish, English, and mathematics; grades in the practical and aesthetic subjects of art, crafts, music, home and consumer studies, physical education and health; and the frequency of delayed graduation and qualification for school years 10-12 (corresponding to upper-secondary school or high school). LÄS MER

 5. 5. Prognos av framgång i gymnasieskolan : metodproblem och empiriska resultat

  Författare :Gerhard Nordlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med detta arbete är bl a att belysa några problem som sammanhänger med prognos av framgång i studier på gymnasienivå. Svårigheten att erhålla relevanta kriteriemått, prognosens påverkan av undersökningsgruppernas storlek och sammansättning samt några av de statistiska analysmetodernas lämplighet, är exempel på problemområden som diskuteras. LÄS MER