Sökning: "beteende i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden beteende i skolan.

 1. 1. Värdepedagogik i skolans vardag : Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 2. 2. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Adolescent self-reported health in the Umeå region : Associations with behavioral, parental and school factors

  Författare :Karina Nygren; Lennart Nygren; Urban Janlert; Curt Hagquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 4. 4. Information och engagemang : individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet

  Författare :Göran Hedebro; Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Dagens svenska samhälle kännetecknas av starkt ökande informationsströmmar. Inte minst gäller detta den offentliga sektorn och utbytet av information mellan myndigheter och medborgare. Kunskaperna om hur människor väljer och tar emot information är dock långt ifrån fullständiga. LÄS MER

 5. 5. Från Jernverk till Hjärnverk : Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Författare :Magnus Karlsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Social changes; theory of social work; Sociologi; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The place is Ronneby, a smallish town in southern Sweden. My subjects are working class and lower middle class men in Ronneby, men who — since the beginning of the century — have encountered changing conditions for reaching adulthood. LÄS MER