Sökning: "beta-casomorphin"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet beta-casomorphin.

  1. 1. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

    Detta är en avhandling från Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

    Författare :Karin Berger; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

    Sammanfattning : Hunger and satiety are the results of complex neural events that involve several neurotransmitters and peptides. Enterostatin is an appetite-regulating peptide released in the intestine in response to fat ingestion. Enterostatin specifically decreases fat intake, but has also metabolic effects like inhibition of insulin secretion. LÄS MER