Sökning: "beta-casomorphin"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet beta-casomorphin.

  1. 1. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

    Detta är en avhandling från Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

    Författare :Karin Berger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta människor bibehåller en relativt konstant kroppsvikt genom livet trots att mängden mat och motion varierar från dag till dag. En konstant kroppsvikt betyder att energiintag (mat och dryck) och energiutgifter (värme och rörelse) i genomsnitt är lika stora, d.v.s. LÄS MER