Sökning: "beslut IT"

Visar resultat 1 - 5 av 270 avhandlingar innehållade orden beslut IT.

 1. 1. IT som stöd för strategiska beslut : en studie av datorimplementerade modeller av verksamhet som stöd för beslut om anskaffning av JAS 1982

  Författare :Susanne Odar; Birger Rapp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Värdet av utvecklingen och användningen av värderingsmodeller inför beslutet om anskaffning av JAS 1982 beskrivs och analyseras i denna avhandling. Inom försvaret har datorimplementerade modeller av verksamhet - värderingsmodeller - använts som stöd för beslut sedan 1960-talet. LÄS MER

 2. 2. Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt

  Författare :Leif Marcusson; Christer Carlsson; Evert Gummesson; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projekt; Beslut; Beslutsfattande; Asymmetri; Informatics; Informatik; Företagsekonomi; Business administration; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Denna avhandlings resultat är en modell för asymmetriskt påverkat be-slutsfattande. Upprinnelsen till avhandlingen var ett beslutsmöte i ett IT-projekt, där projektledaren inte förstod beställarens/beslutsfattarens val av informationssystem. Problemsituationen ledde fram till att följande fem forskningsfrågor utkristalliserades. 1. LÄS MER

 3. 3. Bedömningar och beslut : Från anmälan till insats i den sociala barnavården

  Författare :Francesca Östberg; Tommy Lundström; Tine Egelund; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; Decision Making; Profession; Child Welfare; Social Work; Organization; Institutional Context; Gatekeeping; Discretion; Filtering Process; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on social workers’ role in assessing and making decisions in child welfare cases. The primary aim is to identify factors that influence decisions concerning reports assessed, investigated, dismissed or processed to intervention within child welfare agencies in Swedish municipalities. LÄS MER

 4. 4. Spår av datoriseringens värden : Effekter av IT i äldreomsorg

  Författare :Karin Hedström; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elderly care; information tecknology; IT-system; äldreomsorg; datorisering; förvaltningsvärden; integrationsvärden; omsorgsvärden; professionsvärden; Information technology; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Visioner om IT lovar många och positiva förändringar i samhället. Detta gäller inte minst inom svensk äldreomsorg där IT ses som ett verktyg för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. Det långa mötet - IT och skolan : om spridning och anammande av IT i den svenska skolan

  Författare :Anders Söderlund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att beskriva och förstå hur IT spridits och anammats i den svenska skolan. Den vetenskapliga frågeställningen är om det är möjligt att att förstå IT-utvecklingen på skolområdet i termer av teknikspridning. LÄS MER