Sökning: "bertell"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet bertell.

 1. 1. Interaction between auxin, cytokinin and ethylene in the regulation of root growth in Pisum sativum L

  Författare :Gertrud Bertell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The effects of exogenous auxins (indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)), cytokinins (benzylaminopurine (BAP) and zeatin) and ethylene, applied as the precursor 1 -aminocyclopropane- 1-carboxylic acid (ACC), on the root growth of pea (Pisumsativum L.) seedlings were investigated. LÄS MER

 2. 2. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

  Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Tor och den nordiska åskan : föreställningar kring världsaxeln

  Författare :Maths Bertell; Ulf Drobin; Håkan Rydving; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of religion; Religionshistoria; History of Religion; religionshistoria; Thor; Hovrengaellis; Ukko; Old Norse; Sami; Finnish; Striking fire; Cult; Aristocratic hall;

  Sammanfattning : .... LÄS MER