Sökning: "berättelsen om"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden berättelsen om.

 1. 1. Berättelser om adoption

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Elizabeth Martinell Barfoed; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identitet; självkonstruktioner; diskurs; intervjustudie; Key words: Adoption; adoptee; story; narrative analysis; interview study; discourse; self construction; identity; media analysis; social constructionism Nyckelord: adoption; adopterad; berättelse; narrativ analys; narrativ; medieanalys; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. LÄS MER

 2. 2. Skuggan av ett leende : om filmisk ironi och den ironiska berättelsen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fischer

  Författare :Örjan Roth-Lindberg; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ironi; Film; Berättarkonst;

  Sammanfattning : In Shadow of a Smile the discourse of irony is brought to a new Field: irony as visual narrative devices and as interactions of verbal and visual elements in film and TV structures. The discussion, which puts forward several new definitions, is based throughout on examples from a central core of cinematic material, e.g. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Detta är en avhandling från Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin historieundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Kenneth Sandelin; Martin Stolare; Anders Forsell; Martin Kristiansson; Mikael Berg; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; cultural heritage; content; focus group; multiculturalism; student influence; history teaching; classroom practice; praxis; majority adaptation; minority adaptation; the Western narrative; meta narrations; intercultural learning; choice of content; multiculturalism; interculturality; narrativ; kulturarv; innehåll; fokusgrupp; mångkultur; elevinflytande; historiedidaktik; klassrumsnära; praxis; majoritetsanpassning; minoritetsanpassning; västerländska berättelsen; metanarrationer; interkulterkulturellt lärande; innehållsval; mångkultur; interkulturalitet; History; Historia;

  Sammanfattning : Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Frågorna ledde fram till syftet för denna studie: att undersöka hur historielärare på grundskolans högstadium talar om innehållsval i mångkulturella klasser.Studiens datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer, både individuella och fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Den nationella drömträdgården : den stora berättelsen om den egna nationen i svensk och brittisk Europadebatt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jacob Westberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union attitudes; European integration; Neutralitetspolitik; historia; Folkhemmet; Integration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER