Sökning: "bemyndigande"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet bemyndigande.

 1. 1. Planering eller frigörelse? : En studie om bemyndigande

  Författare :Sven Jarhag; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; Sociology; Control; Liberation Emancipation; Functional Impairments; Empowerment; Planning; Social law; vård och rehabilitering; Handikappade; Sociologi; Socialrätt;

  Sammanfattning : The legislation on rights that was presented in the final report of the commission of inquiry into handicap (SOU 1991:46), the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments, showed that, from an ethical point of view, society´s welfare is something that concerns everyone. The demand for social solidarity, according to the inquiry, meant that public measures must be designed to meet quality requirements aiming at self-determination and influence, accessibility, participation, and continuity and holism. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård : Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

  Författare :Vilhelm Persson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; administrative authorities; cross-border co-operation; international agreements; public international law; folkrätt; förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig rätt; Constitutional law; Konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. LÄS MER