Sökning: "begreppsanvändning NO"

Hittade 1 avhandling innehållade orden begreppsanvändning NO.

  1. 1. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

    Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER