Sökning: "bedömning socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden bedömning socialt arbete.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. "I know where you live" : Statutory social work, client violence, and dilemmas for safety and practice

  Författare :Jimmy Munobwa; Brian Littlechild; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client violence; cognitive appraisal; coping; discretion; occupational injury; occupational safety; power; statutory social work; social work; workplace violence; arbetsplatsvåld; arbetsskada; arbetsskadeanmälan; coping; handlingsfrihet; klientvåld; makt; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Violence from service users towards social workers (client violence) has been a growing concern over the last decades. Statutory social work is among the occupations with a high risk of client violence. Sweden has a long history of legislation on workplace safety, yet client violence in social work is perpetual. LÄS MER

 3. 3. Granskning och vägledning : Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik

  Författare :Madeleine Wirzén; Asta Cekaite; Cecilia Lindgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Assessment interviews; Communicative strategies; Institutional talk; Parenthood; Social work; Adoption; Föräldraskap; Institutionella samtal; Kommunikativa strategier; Medgivandeutredning; Socialt arbete; Utredningssamtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. LÄS MER

 4. 4. Datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen : reflektion och social barnavård

  Författare :Gunilla Egonsdotter; Klas Borell; Staffan Bengtsson; Magnus Israelsson; Christian Kullberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Socionomutbildningen i Sverige syftar till att ge blivande socialarbetare såväl vetenskaplig som praktisk professionell kunskap. En för utbildningen central fråga handlar dock om hur teori och praktik bäst kan integreras. LÄS MER

 5. 5. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen : Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik

  Författare :Staffan Blomberg; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care manager; organizational reform; organizational model; needs-assessment; New Public Management; neo-institutional organization theory; editing; institutionalization; bureaucratic control; diffusion; organizational fashion; professions; elderly care; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The 1990s was a period characterized by a strong pressure for reform in the Swedish municipalities. The care manager reform, i.e. the initiation of a position within the administration - the care manager - whose work tasks are concentrated around needs-assessment practices only, was one of many reform proposals. LÄS MER