Sökning: "bedömning samhälls"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden bedömning samhälls.

 1. 1. Medborgarkunskap i fokus : Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Författare :Christina Odenstad; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Jon Nyhlén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER

 2. 2. Kurskonstruktörer i ett målstyrt system : En studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia

  Författare :Katarina Schiöler; Kenneth Nordgren; Bengt Schüllerqvist; Martin Stolare; Karl Gunnar Hammarlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Curriculum studies; history didactics; planning for the school subject history; upper secondary education; History; Historia;

  Sammanfattning : The focus of this study is planning for the school subject History in the Swedish upper secondary school. In a goal-oriented educational system teachers have – to some extent – the possibility to interpret and decide how the formal curriculum should be realized in practice. LÄS MER

 3. 3. Skriftligt eller muntligt? : Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan

  Författare :Anneli Wiker; Hans Lödén; Håkan Löfgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study examines how teachers present feedback in high school social studies, how students understand said feedback, and how feedback can be a tool to help students achieve their goals.  In order to study subject specific feedback it is necessary to observe how teachers link subject material with assessment in their feedback to students. LÄS MER

 4. 4. Förmåga att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada : med fokus mot arbete

  Författare :Ann-Charlotte Kassberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att generera ny kunskap om förmågan att använda vardagsteknik (VT) hos personer i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada (FHS) med fokus mot arbete. Syftet var också att bidra till utveckling av arbetsterapeutisk intervention genom att beskrivaoch utvärdera hur förmågan att använda VT kunde bedömas samt att utforska hur aktivitetsbaserade klientcentrerade interventioner kunde stödja förmågan att använda VT i arbetet. LÄS MER