Sökning: "bedömning och betygssättning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden bedömning och betygssättning.

 1. 1. Betygssättning i grundskolans svenskämne

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Education and Society, Malmö University. Society, culture and identity (SKI)

  Författare :Anna Sundman Marknäs; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Betygssättning; bedömning; kön; klass;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar sig i betygsstatistik som visar att effektstorleken för kön är lika stor som den för föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är unikt för ämnet. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Catharina Ahlin; Röda Korsets Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; Instrument; Knowledge; Nursing education; Skill; Nursing students; Venipuncture; Peripheral venous catheter;

  Sammanfattning : Det finns ett uppenbart behov av att hitta objektiva bedömningsunderlag för sjuksköterskestudenters kunskaper efter genomgångna kliniska kurser. Genom att utveckla och validera instrument som kan användas i utbildningen ges också möjlighet att både stimulera studentens lärande och på ett objektivt och för studenten säkert sätt bedöma läranderesultat. LÄS MER

 3. 3. Att tävla för betyg gymnasieelevers bild av ämnet idrott och hälsa genom bedömningspraktiken

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Nina Modell; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education and health; pupil s perceptions; assessment and grading; sports movement; focus groups; vignettes; Idrott och hälsa; elevers uppfattningar; bedömning och betygssättning; föreningsidrott; fokusgrupper; vinjetter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to study and reach an understanding of how upper secondary school students perceive the subject of physical education and health through the assessment practice they experience. Part of the interest concerns the content of the assessment practice and the picture of the subject emerging from this. LÄS MER