Sökning: "bedömning och betygsättning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden bedömning och betygsättning.

 1. 1. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 2. 2. Skrivande som handling och möte - gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius-Swärd; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gymnasiet; bedömning; identitet och skrivande; självbild; svenskämnets skrivande; skrivuppgift; Uppsatsskrivande; timeconditions; writing instruction; writing identity; upper secondary school; activity theory writing study; self conception; school subject of Swedish; self image; assessment; written composition; school essay;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore how students in upper secondary school can feel, react and cope with writing tasks, time conditions and assessment in the subject of Swedish. The study deals with two upper secondary classes from different schools, one at a natural science programme, one at an aesthetical programme with music as an area of emphasis. LÄS MER

 3. 3. ”Det är live liksom” : Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

  Författare :Madeleine Wiker; Annica Löfdahl; Christian Augustsson; Eva-Carin Lindgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical Education [PE]; health; pupils’ perspectives; pupils; PE teachers; grading system; assessment and grading; focus groups; Social Representations theory; Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]; elevers perspektiv; hälsa; idrottslärare; betygssystem; bedömning och betygsättning; fokusgrupper; social representationsteori; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Based on pupils' perspectives, the purpose of this dissertation is to contribute to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, exercise and health are important factors for young people’s wellbeing. Children and young people who exercise sleep better, have more energy, learn to cooperate and perform better at school. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder OK+? : En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Rickard Håkanson; Karin Redelius; Suzanne Lundvall; Lena Larsson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; assessment strategies; assessment tools; documentation; physical education; visible pedagogy; idrott och hälsa; dokumentation; transformering; synlig pedagogik; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats handlar om hur lärare dokumenterar elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med dokumentation, hur detta arbete upplevs utifrån olika förutsättningar samt om det finns skillnader i lärares erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skillnader i så fall består i. LÄS MER

 5. 5. Dokumenterat utanförskap : Om skolbarn som inte når målen

  Författare :Gunilla Ingestad; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; Sociology; medikalisering; relationellt perspektiv; interaktionism; utanförskap; motivation; skolsvårigheter; särskilt stöd; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines school activity in a medium-sized Swedish municipality 1996?2005 focusing on the parts of the activity that deal with support measures for pupils with school difficulties. The purpose of the study is to examine the assessment of pupils? school difficulties in a longer perspective, considering pupils? subjective experiences and consequences of the school's organisation and working methods. LÄS MER