Sökning: "barns tvåspråkighet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden barns tvåspråkighet.

 1. 1. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Barbro Hagberg-Persson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; heterogeneous groups; polyphonic dialogue; pupil language; small group activities; Swedish; Swedish as a second language; supportive interaction; language development; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation investigates language proficiency in children aged 6–8 in their contact with school – both from an oral and written language perspective. The study is predicated on the current situation in Sweden, where school classes today have a more heterogeneous composition than ever before. LÄS MER

 3. 3. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Language impairment in Swedish bilingual children - epidemiological and linguistic studies

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Eva-Kristina Salameh; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; fonologi; Fonetik; phonology; Phonetics; risk factors; epidemiology; processability theory; language impairment; bilingualism; monlingualism; Socialmedicin; Social medicine;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to provide both epidemiological and linguistic data on bilingual children with language impairment (LI), since few data on this group exist. Data from 438 bilingual and monolingual children, referred over a period of 12 months, were compared in the first epidemiological study. LÄS MER