Sökning: "barns tvåspråkighet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden barns tvåspråkighet.

 1. 1. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Barbro Hagberg-Persson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; heterogeneous groups; polyphonic dialogue; pupil language; small group activities; Swedish; Swedish as a second language; supportive interaction; language development; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation investigates language proficiency in children aged 6–8 in their contact with school – both from an oral and written language perspective. The study is predicated on the current situation in Sweden, where school classes today have a more heterogeneous composition than ever before. LÄS MER

 3. 3. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Language impairment in Swedish bilingual children - epidemiological and linguistic studies

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Eva-Kristina Salameh; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; fonologi; Fonetik; phonology; Phonetics; risk factors; epidemiology; processability theory; language impairment; bilingualism; monlingualism; Socialmedicin; Social medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har förändrats mycket genom invandring under de senaste årtiondena. Många barn i Sverige har idag ett annat modersmål än svenska. De flesta barn tillägnar sig svenska utan problem, medan så inte är fallet för vissa barn. LÄS MER