Sökning: "barns skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden barns skrivande.

 1. 1. Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person : Early childhood literacy : Becoming literate

  Författare :Karin Gustafsson; Elisabeth Mellgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; teaching; learning; environment; interaction; writing; reading; literacy; multimodal; early childhood literacy; preschool; school; phenomenography; sociocultural perspective; action research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to the knowledge of how early childhood literacy can be understood in pre-school and school, focusing on ages 1-8 years. We assume that children are competent and creative and generate meaning in the way they deal with text. LÄS MER

 2. 2. Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik

  Författare :Hanna Thuresson; Ann Quennerstedt; Sara Frödén; Polly Björk-Willén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; young children; literacy; literacy practices; multimodality; meaning making;

  Sammanfattning : This thesis examines the youngest (one- to -three-year-old) preschool children's literacy meaning making practices in preschool. Preschool is the first formal educational setting that children attend, and preschool teachers' actions, teaching, and choice of materials and places for reading and writing activities affect the ways in which children make meaning of literacy. LÄS MER

 3. 3. Reading for Life : Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Författare :Ulla Damber; Stefan Samuelsson; Mats Myrberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. LÄS MER

 4. 4. Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass

  Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Catarina Schmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyckelord: förskoleklass; samtal; literacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna. LÄS MER

 5. 5. Parskrivande och klassrumsdialog i årskurs 2 : En fallstudie av textaktiviteter när elever planerar och skriver berättelser under tre lektioner

  Författare :Karin Ekelund Bybro; Catarina Schmidt; Karin Jönsson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; paired writing; storytelling; the writing process; dialogue for learning; social practice; primary school; 8-year-olds;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att bidra med didaktisk förståelse för relationerna mellan skrivande och andra former av kommunikation, liksom för sådana faktorer som möjliggör och/eller hindrar yngre elevers gemensamma textskapande i klassrummet. Forskningsfrågorna berör hur dialogiskt parskrivande tar form, när tre elevpar planerar och parskriver en berättelse samt hur de stödstrukturer som erbjuds fungerar för dessa elever. LÄS MER