Sökning: "barnets utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden barnets utveckling.

 1. 1. Talbegreppets utveckling : ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv

  Författare :Göta Eriksson; Siv Fischbein; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : I denna studie fokuseras barnets tidiga kunskaps-bildning i aritmetik, med utgångspunkt i den radikalkonstruktivistiska teorin. Enligt denna teoribildning ärtalbegreppet inte statiskt utan en individuell konstruk-tion,  som  genomgår  kvalitativa  förändringar  underbarnets  aritmetiska  utveckling. LÄS MER

 2. 2. Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; offentlig rätt; Public Law;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 3. 3. Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador

  Författare :Anna Carlsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :accident; burns; child; compliance; intervention; prevention; scalds;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling syftar till att beskriva barns (0-6 år) utsatthet för olycksfallsrisker i hemmiljön genom att fokusera på omfattningen av bränn- och skållskador, föräldrars uppfattningar om påverkande faktorer till olyckshändelser samt föräldrars uppgifter om egen följsamhet till olycksförebyggande råd och anvisningar. I barnhälsovården (BHV) ges råd och anvisningar kring olika åtgärder lämpliga i förhållande till barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. Mathematical Learning Disability : Cognitive Conditions, Development and Predictions

  Författare :Rickard Östergren; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Örjan Dahlström; Åke Olofsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical learning disability; dyscalculia; mathematical cognition; number sense; Matematiska inlärningssvårigheter; dyskalkyli; matematisk kognition; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to test and contrast hypotheses about the cognitive conditions that support the development of mathematical learning disability (MLD). Following hypotheses were tested in the thesis: a) domain general deficit, the deficit is primarily located in the domain general systems such as the working memory, b) number sense deficit, the deficit is located in the innate approximate number system (ANS), c) numerosity coding deficit, the deficit is located to a exact number representation system, d) access deficit, the deficit is in the mapping between symbols and the innate number representational system (e. LÄS MER

 5. 5. Kan en figurteckning ritad vid 4 år predicera barnets fortsatta utveckling? : en uppföljning av vissa delar av 4-årskontrollen fram till 12 år

  Författare :Kjerstin Ericsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER