Sökning: "barn i sjukdom"

Visar resultat 11 - 15 av 131 avhandlingar innehållade orden barn i sjukdom.

 1. 11. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER

 2. 12. Ändlös omsorg och utmätt hälsa : Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk sjukdom

  Författare :Johansson Anita; Ingela Skärsäter; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; parent; mother; father; adult child; mental illness; mental healthcare; health-related quality of life; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to deepen knowledge of what it means to be a parent of an adult child who suffers from long-term mental illness. Data collection in studies I-III consisted of qualitative interviews with 26 parents. LÄS MER

 3. 13. Information till föräldrar som har barn med cancer

  Författare :Anders Ringnér; Ulla H Graneheim; Lilian Jansson; Stig Karlsson; Karin Enskär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; focus groups; health-care professionals; interventions; parents; paediatric oncology nursing; perceived stress; person-centred information; qualitative content analysis; qualitative interviews; single-case experimental designs; barnonkologisk omvårdnad; diskurspsykologi; fokusgrupper; föräldrar; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; kvalitativa intervjuer; personcentrerad information; single-case-studier; stress; vårdare; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Föräldrar till barn som har cancer upplever en livssituation som präglas av osäkerhet och oro och de ställs inför sociala och känslo­mässiga utmaningar. Jämfört med föräldrar till friska barn, upplever de också högre stress och drabbas i större utsträckning av posttraumatiska stres­symptom. LÄS MER

 4. 14. Children born preterm : A 19-year perspective

  Författare :Eva Tideman; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Psychology; quality of life; self-esteem; mental health; somatic health; mother-child relation; scholastic performance; cognitive development; Preterm children; long-term follow-up; Pediatrics; Psykologi; Utvecklingspsykologi; Pediatri;

  Sammanfattning : In this longitudinal, prospective study, 39 preterm children, consecutively born before 35 weeks of completed gestation and 23 full-term children were followed up after 19 years. Multifaceted aspects of outcome were evaluated. The results indicate a clear increase in somatic morbidity during growth and young adulthood among the preterms. LÄS MER

 5. 15. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik; Hearing impairment; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER