Sökning: "avtalets subjektiva begränsning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden avtalets subjektiva begränsning.

  1. 1. Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

    Författare :Jessika van der Sluijs; Bill W. Dufwa; Eva Lindell-Frantz; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; direktkrav; direktkravsrätt; ansvarsförsäkring; försäkring; avtalets subjektiva begränsning; Private law; Civilrätt;

    Sammanfattning : Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkringsgivare med sitt krav på ersättning. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen (2005:104), dels i de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. LÄS MER