Sökning: "autenticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet autenticitet.

 1. 1. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Författare :Malin Andersson; Avdelningen för modevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tjänster; turismutveckling; småföretagande; etnografi; diskursteori; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; yrkesroll; kulturanalys; hållbart fiske; innovation; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : In this dissertation inshore commercial fisheries are being studied from a cultural analytical perspective with a focus on service production and hospitality. The dissertation title, ”Inshore commercial fisheries in change. LÄS MER

 2. 2. Om informationstekniskt bevis

  Författare :Jonas Ekfeldt; Cecilia Magnusson Sjöberg; Christian Diesen; Erik Wennerström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; accountability; audit trail; authenticity; computer evidence; criminal procedure; data quality; digital evidence; digital images; digital traces; electronic evidence; evaluation of evidence; evidence law; evidence terminology; evidential value; evidentiary facts; forensic evidence; handling of evidence; ict-evidence; informatics; information quality; information representation; information security; it-evidence; law and information technology; legal evidence; log; log analysis; machine identity; means of evidence; personal identity; reliability; representation information; screen dump; sources of error; the principle of free evaluation of evidence; traceability; validity; autenticitet; bevisfakta; bevismedel; bevishantering; bevisprövning; bevisrätt; bevisterminologi; bevisvärdering; datakvalitet; digitala bevis; digitala bilder; digitala spår; elektroniska bevis; elektroniska spår; felkällor; filer; forensiska bevis; ikt; informatik; informationskvalitet; informationsrepresentation; informationsteknik; informationstekniskt bevis; it-bevis; it-säkerhet; juridiskt bevis; logganalys; maskinell identitet; personell identitet; principen om fri bevisprövning; representationsinformation; riktighet; rättsinformatik; skärmdump; spårbarhet; straffprocessrätt; Law and Information Technology; rättsinformatik;

  Sammanfattning : Information technology evidence consists of a mix of representations of various applications of digital electronic equipment, and can be brought to the fore in all contexts that result in legal decisions. The occurrence of such evidence in legal proceedings, and other legal decision-making, is a phenomenon previously not researched within legal science in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Den förtrollade zonen : Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland

  Författare :Lotten Gustafsson; Torunn Selberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidsveckan; Gotland; lek; ritual; autenticitet; upplevelseindustri; identitet; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en analys av hur medeltiden iscensätts och används i lek och iscensättning inom ramen för festivalen Medeltidsveckan på Gotland. Den bygger på fältarbete under 1990-talet och är teoretiskt fotad i lek- och ritualteori samt ingår i en diskussion om kulturarv- och minnespolitik. LÄS MER

 4. 4. Authentic Language : Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market

  Författare :David Karlander; Kenneth Hyltenstam; Christopher Stroud; Tomas Riad; Judith T. Irvine; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; authenticity; history of linguistic thought; indexicality; linguistic anthropology; linguistic minorities; metalanguage; metapragmatics; philosophical anthropology; Övdalsk; autenticitet; filosofisk antropologi; indexikalitet; lingvistisk antropologi; metaspråk; metapragmatik; språkliga minoriteter; språkvetenskapens idéhistoria; älvdalska; Bilingualism; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : This compilation thesis engages with practices that in some way place stakes in the social existence of Övdalsk (also älvdalska, Elfdalian, Övdalian), a marginal form of Scandinavian used mainly in Sweden’s Älvdalen municipality. The practices at hand range from early 20th century descriptive dialectology and contemporary lay-linguistics to language advocacy and language political debate. LÄS MER

 5. 5. Kris, alienation och autenticitet i Lev Sestovs filosofi

  Författare :Lars Douglas Eriksson; Anna Ljunggren; Irina Karlsohn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Shestov; crisis; alienation; authenticity; death; reason; morality; life; freedom; individuality; tragic; suffering; despair; hopelessness; loneliness; uncertainty; insanity; darkness; sickness; revelation; faith; caprice; God; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : In this study of Lev Shestov, the biographical method is used to explain his philosophy. The grave crisis or nervous breakdown Shestov went through caused a total transformation of his - convictions and values. LÄS MER