Sökning: "auditive system and speech"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden auditive system and speech.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 2. 2. Serine protease inhibitors in the upper and lower airways

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Camilla Hollander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Neutrophils; audiology; Otorhinolaryngology; Medicin människa och djur ; AAT; Medicine human and vertebrates ; SLPI; cytokines chemokines; anti-proteases; audiologi; hörsel- och talorganen; Airway inflammation; Otorinolaryngologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska och experimentella studier har visat att proteaser och deras inhibitorer deltar i mycket hög grad i luftvägarnas fysiologi och sjukdomsutveckling. Inflammatoriska celler, såsom neutrofiler, monocyter/makrofager, epitel- och mastceller, friger olika proteaser. LÄS MER

 3. 3. Specific Language Impairment in Swedish: Grammar and Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kristina Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; interaction; mazes; subordination; word order; verb forms; grammar; Swedish; specific language impairment; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är lätt att förundras över hur snabbt och lätt barn lär sig behärska språket, med tanke på vilket komplicerat system det är. Barnet ska lära sig betydelser, ordböjningar och principer för hur ord kombineras, det ska behärska ljudsystem, artikulation, betoningsmönster och satsmelodi. LÄS MER

 4. 4. Health-related Quality of Life in Head and Neck Cancer. A Five-year Prospective Multicenter Study

  Detta är en avhandling från Mats Nordgren, Department of Otorhinolaryngology, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Mats Nordgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EORTC QLQ-H N35; Health-related quality of life; hörsel- och talorganen; prospective; longitudinal; predictive factors; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; audiologi; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Otorhinolaryngology; head and neck cancer; EORTC QLQ-C30;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en prospektiv longitudinell multicenterstudie som har haft som mål att utvärdera livskvaliteten (HRQL) hos patienter med cancer i huvudhalsregionen, vid diagnos, efter ett och fem år i relateration till tumörlokal, stadium, subsite, behand-ling, kön och ålder. Den första delen av studien, som varade i ett år, bestod av 357 patienter (medelålder 63 år; 72% män) som inkluderades 1993-1995 och deras livskvalitet utvärderades upprepade gånger under ett år med stan-dardiserade livskvalitetsformulär: the European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC QLQ-C30) och EORTC Head and Neck Cancer Module (EORTC QLQ-H&N35). LÄS MER

 5. 5. Prosody in Swedish Children with Language Impairment. Perceptual, Acoustic and Interactional Aspects

  Detta är en avhandling från Christina Samuelsson, Högdalsgatan 17, 587 31 Linköping

  Författare :Christina Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; audiology; Otorhinolaryngology; classification; acoustic evaluation; prosody; perceptual evaluations; language impairment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prosodi definieras som talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper (Bruce, 1998). Till de prosodiska dragen hör längd (kvantitet), betoning (tryck- och ordaccent), ton, satsmelodi (intonation) och gränser (tomrum i talvågen). LÄS MER