Sökning: "attityder enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden attityder enkät.

 1. 1. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helene Johansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 2. 2. En för alla, alla för en : sjuksköterskors och ingenjörers syn på ledarskap : en enkät och repertory grid studie sista terminen i utbildning och efter ett till ett och halvt år i arbete

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Carin Linander; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial psychology; implicit leadership theory; repertory grid; young nursing and engineering students; view about leadership; Arbetspsykologi; industripsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I många organisationer och företag har vi idag allt äldre medarbetare. Detta kommer troligen att bli ett bekymmer en bit in på 2000-talet, då medarbetare och chefer blir allt äldre eller går i pension. LÄS MER

 3. 3. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Detta är en avhandling från Göteborg : Cefos

  Författare :Elinor Brunnberg; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 4. 4. Ready meals from the consumers' perspective attitudes, beliefs, contexts and appropriateness

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mia Prim; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attitude; consumer; context; food choice; meal; ready meal; situation; attityd; färdigmat; konsument; kontext; matval; måltid; situation; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain a deeper understanding of ready meal consumers and their demands regarding ready meal products in different situations. Data were gathered with one extensive postal survey and five focus group discussions. LÄS MER

 5. 5. Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Kerstin E Edin; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spouse abuse; pregnancy; prenatal care; midwifery; process assessment; professional practice; causality; gender identity; personal narratives; professional discourse.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling var att undersöka partnerrelaterat våld mot kvinnor i Sverige från olika perspektiv och med ett särskilt fokus på graviditetsperioden. Syftet var: 1) att ta reda på barnmorskors erfarenheter, attityder och rutiner angående partnerrelaterat våld mot gravida kvinnor inom mödravården; 2) att utforska hur personer som arbetar inom olika program för våldsbenägna män (inom och utom kriminalvården) talar om manligt och kvinnligt och om partnerrelaterat våld, speciellt i förhållande till graviditet; och 3) att belysa kvinnors erfarenheter av att bli och vara gravid samtidigt som de var utsatta för våld i relationen, samt deras möten med barnmorskorna på mödravårdscentralen. LÄS MER