Sökning: "att vara chef"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden att vara chef.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

  Författare :Marie-Louise Österlind; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social care; leadership; role; worksituation; dilemmas; constructivist; phenomenology;

  Sammanfattning : The present doctoral thesis aimed to explore what it means to be a first-level manages in a Swedish municipal social care administration, seen from the managers’ perspective. The empirical data derives from a participative, constructivist project which intended to contribute to new practice-based knowledge and to the learning and development of the participating managers. LÄS MER

 4. 4. Measuring the Unobservable: Selecting Which Managers for Higher Hierarchical Levels

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Anna Stafsudd; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsledning; management; Management of enterprises; homosocial reproduction; tournament theory; top management; selection; recruitment;

  Sammanfattning : Recruitment and selection of managers is to a large degree characterized by information uncertainty. Managers’ performance is difficult to evaluate, as their responsibility consists of so many different aspects, as they may not always be observed due to need for freedom of action and as their work is affected by factors in their environment, which are outside of their control. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER