Sökning: "assisted living facilities"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden assisted living facilities.

 1. 1. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet : En observations- och intervjustudie

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Marianne Abramsson; Elisabet Cedersund; Catharina Nord; Bengt G. Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Common spaces in assisted living for older persons. Aspects of usability from the residential and workplace perspectives

  Författare :Morgan Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; user involvement; buildings in use; mixed methods; residential and workplace perspectives; usability; social interaction;

  Sammanfattning : This thesis is about space. It assumes that space forms a necessary part of the structure of existence. The architectural space becomes an existential space in the encounter with the user. Common unit spaces in assisted living (AL) for older persons are the principal venue for social interaction and have no parallel in ordinary housing. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i dödens närhet : Rutiner och ritualer i äldreomsorg

  Författare :Anna-Lena Strid; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing assistant; group living for older people; daily work; routines; barriers to perception; backstage;

  Sammanfattning : This study is based mainly on observations and interviews accomplished on two occasions with nursing assistants employed at two group living units for older people suffering from dementia in Sweden. The interviews and observations were carried out one year apart, before and after a project that also included supervision of managers and nursing assistants. LÄS MER

 4. 4. Användning och användbarhet i särskilda boendeformer för äldre. Aspekter på användning och användbarhet i boendemiljöer för äldre inom den kommunala äldreomsorgen i Göteborg

  Författare :Morgan Andersson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tillfredsställelse; äldreomsorg; tillgänglighet; Särskilt boende; användbarhet; funktionalitet; deltagande observation; ändamålsenlighet; åldrande befolkning; flexibilitet; effektivitet;

  Sammanfattning : Assisted living facilities for elderly represents the major costs within the budget for eldercare for municipalities in Sweden. As the municipalities are responsible for public eldercare, which consumes a fifth of the total municipal budget, the consequence of the demographic development within the coming decades will imply major challenges for this sector. LÄS MER